Vissza
 
Adatvédelmi nyilatkozat GDPR
 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1. BEVEZETÉS

 A Takebayashi Kft., székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18., telephely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18., (továbbiakban Étterem), mint adatkezelő,

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen

szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A Takebayashi Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

A Takebayashi Kft. elkötelezett megrendelői, partnerei és dolgozói személyes adatainak védelmében,

kiemelten fontosnak tartja a fent említett körrel információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai

és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Takebayashi Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,

melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos az Európai Parlament

és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR ”)

 

2. DEFINICIÓK

•  érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy

közvetve – azonosítható természetes személy;

•  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, gazdasági, kulturális vagy szociális beazonosítására jellemző

ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

•  hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

•  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

•  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

•  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

•  nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

•  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

•  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

•  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján

kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

 

3. CÉGADATOK

 

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

 

Név: Takebayashi Kft.

Székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.
Telephely: 
1056 Budapest, Belgrád rakpart 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-870126

Adószám: 13728029-2-41

Telefonszám: +3613181144

E-mail: info@bambuszliget.hu

Adatkezelő képviselője: Fehér György - ügyvezető

 

4. AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

Érintett: Webshopban vásárló megrendelő, telefonos megrendelő, illetve asztalt foglaló vendég,

aki természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező szervezet

 

Megrendelőink, vendégeink és partnereink kezelt személyes adatainak köre:

•  neve,

•  telefonszáma(i),

•  e-mail címe,

•  címe(i) és címéhez kapcsolódó egyéb adat,

•  számlázási neve, -címe, adószáma, egyéb céges adatok

• megrendelések adatai (tartalma, összege, időpontja) 

•  

 

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS

IDŐTARTAMA

 

Az adatkezelés célja :

Megrendelések, asztalfoglalások teljesítése, hírlevelek küldése és ahhoz kapcsolódó adminisztratív

és technikai szolgáltatások nyújtása az érintett részére.

 

Az adatkezelés jogalapja:  Az érintett önkéntes hozzájárulása az asztalfoglalás / megrendelés

teljesítése érdekében, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. - – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

Az adatkezelés időtartama: időszakonkénti adatmentésig, archiválásig, illetve az adatközlő által

kezdeményezett törlési kérelméig

 

Személyes adatok címzettjei:  A megismert adatokat az adatkezelő, a megrendelések, asztalfoglalások és

egyéb hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokhoz elengedhetetlenül szükséges megjelölt

adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő

alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  Az érintett és Társaságunk között

a megrendelés / asztalfoglalás / egyéb szolgáltatás nem lehetséges. Az adatok megadása alapfelétele bármely szolgáltatásunknak.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre:

 A Nnekem Mind-1 Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelők, érintettek.

 

•  Belépéshez szükséges jelszó (Totos Media Kft. által rendelkezésre bocsátva)

 

4.8. HIBABEJELENTÉS / Ügyfélszolgálat info@bambuszliget.hu, info@sushifutar.hu, +3613181144

 

Az adatkezelés célja : Adatkezelővel történő üzenetváltás, telefonos segítség kérése lehetővé tétele a Felhasználó számára. 

 

•  a hiba leírása, kommunikáció során megadott személyes adatok

 

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk

ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése

céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos

célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés

teljesítését jogszabály írja elő.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI

SZERVEZETHEZ

 Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi

szervezethez.

 

7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k)

számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái : határozatlan idejű, határozott idejű munkaviszonyban álló alkalmazottak, weboldalak üzemeltetői, külső futárszolgálat

 

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett jogai : az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok

kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse

meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult

arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa

cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk : cégünk minden szükséges technikai és

szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó

fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis

bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása

céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi

incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az

elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

egyéb adatokat.

 

9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

BIZTONSÁGA

 Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó

által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás

nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.